Holiday Golden Resort, Łazy Holiday Golden Resort, Łazy
Holiday Golden Resort, Łazy

Regulamin

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Dyrekcja HOLIDAY GOLDEN RESORT ceni sobie współpracę Państwa w przestrzeganiu regulaminu, który opracowany został dla zapewnienia spokojnego i bezpiecznego pobytu wszystkich naszych Gości.
 2. Podmiotem HOLIDAY GOLDEN RESORT, zwanym dalej „Ośrodkiem” jest: Holiday Golden Resort SA , ul. Piwonii 41, Nowe Bielice 76-039 Biesiekierz.
 3. Podmiotem utrzymującym HOLIDAY GOLDEN RESORT, zwanym dalej „Ośrodkiem”  jest Roman Kunert, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Holiday Golden Resort SA , ul. Piwonii 41, 76-039 Biesiekierz.
 4. Regulamin określa zasady funkcjonowania HOLIDAY GOLDEN RESORT i świadczenia usług hotelarskich, zasady dokonywania rezerwacji pobytów oraz zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną poprzez Serwis internetowy prowadzony pod adresem www.holidaygoldenresort.pl.
 5. Gość zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili dokonywania rezerwacji. Realizacja Usług oraz pobyt Gościa w Ośrodku odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.

 

II.Definicje

 1. Gość - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także osoba niepełnoletnia - dziecko lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych (pozostające pod opieką osób posiadających pełną zdolność do czynności  prawnych),  które   dokonują   rezerwacji   na   zasadach   określonych   w niniejszym Regulaminie i/lub korzystają z Usług świadczonych przez Usługodawcę zgodnie   z zapisami niniejszego Regulaminu. Przepisy Regulaminu dotyczące Gości stosuje  się odpowiednio do osób prawnych i podmiotów niebędących osobami prawnymi,  a mających zdolność prawną, które dokonują rezerwacji i są stroną umowy z Usługodawcą.
 2. Usługodawca - Holiday Golden Resort SA, ul. Piwonii 41, 76-039 Biesiekierz.
 3. Umowa – umowa o świadczenie usług hotelarskich i innych, jeśli są objęte umową zawartą pomiędzy Gościem a Usługodawcą na podstawie Regulaminu oraz regulaminów poszczególnych ofert Usługodawcy, zawarta w Ośrodku Usługodawcy lub bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Do skutecznego zawarcia umowy pomiędzy Gościem a Usługodawcą dochodzi w chwili skutecznego dokonania rezerwacji.
 4. Usługi - każda z usług świadczona w ramach Ośrodka zgodnie z Regulaminem, w tym zwłaszcza usługi hotelarskie, Usługi Dodatkowe.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 6. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem www.holidaygoldenresort.pl, umożliwiająca m.in. rezerwację Miejsca Noclegowego on-line, za pomocą Systemu rezerwacyjnego.
 7. System rezerwacyjny - interaktywny formularz, umożliwiający dokonanie rezerwacji Miejsca noclegowego w Ośrodku, dostępny w Serwisie.
 8. Ośrodek – prowadzony przez Usługodawcę ogrodzony kompleks Domków letniskowych, Pokoi Lux, Apartamentów, Pokoi w pensjonacie oraz Domków kempingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, podzielony na Strefy.
 9. Kaucja - określona w treści Regulaminu kwota pieniężna zabezpieczająca: roszczenia Usługodawcy w przypadku zaistnienia szkód w wynajętym, w ramach usług hotelarskich świadczonych przez Usługodawcę Domku letniskowym, Pokoju Lux, Apartamencie, Pokoju w pensjonacie i Domku kempingowym, za które odpowiedzialność według Regulaminu lub przepisów prawa ponosi Gość oraz roszczenia Usługodawcy z tytułu nieuregulowania dodatkowych kosztów pobytu Gościa.
 10. Domek Letniskowy – obiekt z  osobnym  wejściem, znajdujący się na terenie Ośrodka, wyposażony w szczególności w  Miejsca  noclegowe, w którym możliwe jest zakwaterowanie  maksymalnie 6 osób.
 11. Pokój Lux - obiekt z  osobnym  wejściem, znajdujący się na terenie Ośrodka w zabudowie szeregowej, wyposażony w szczególności w  Miejsca  noclegowe, w którym możliwe jest zakwaterowanie  maksymalnie 4 osób.
 12. Apartament  –  obiekt w zabudowie bliźniaczej,  znajdujący  się  na  terenie  Ośrodka  w kompleksie budynków, wyposażony w szczególności w Miejsca noclegowe i aneks kuchenny, z osobnym wejściem, w którym możliwe jest zakwaterowanie maksymalnie 4 osób.
 13. Pokój w pensjonacie – obiekt w budynku murowanym, na parterze lub piętrze w którym możliwe jest zakwaterowanie maksymalnie 4 osób.
 14. Domek kempingowy – obiekt z  osobnym  wejściem, znajdujący się na terenie Ośrodka, wyposażony w szczególności w Miejsca noclegowe, w którym możliwe jest zakwaterowanie  maksymalnie 6 osób.
 15. Recepcja - oznaczone miejsce w Ośrodku, w którym pracownik Usługodawcy dokonuje w szczególności Zameldowania i Wymeldowania Gościa, udziela informacji i dokonuje wszelkich innych czynności przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 16. Miejsce noclegowe - miejsce do spania jednej osoby w Domku letniskowym, Pokoju Lux, Apartamencie, Pokoju w pensjonacie i Domku kempingowym na terenie Ośrodka.
 17. Meldunek/Zameldowanie – dokonanie przez pracownika Recepcji  rejestracji  Gościa  w dniu jego przyjazdu, polegające w szczególności na weryfikacji tożsamości Gościa, przekazaniu kluczy do Domku letniskowego, Pokoju Lux, Apartamentu, Pokoju w pensjonacie i Domku kempingowego oraz realizacji wszelkich nieuiszczonych wymagalnych płatności, w szczególności: opłaty za pobyt, Opłaty Klimatycznej, opłaty za Usługi Dodatkowe, kaucji. Możliwość zameldowania do godziny 22:00.
 18. Wymeldowanie - dokonanie przez pracownika Recepcji wyrejestrowania Gościa polegające w szczególności na dokonaniu zapłaty przez Gościa za całość usług świadczonych na jego rzecz przez Usługodawcę, w tym w szczególności nierozliczonych płatności, w tym rozliczeniu Kaucji, nieopłaconych w trakcie Meldunku Usług Dodatkowych, opłat za zużycie mediów, rozliczeniu Kaucji oraz na zdaniu przez Gościa kluczy do Domku letniskowego, Pokoju Lux, Apartamentu, Pokoju w pensjonacie i Domku kempingowego. Gość jest zobowiązany wymeldować się do godziny 10:00.
 19. Usługi Dodatkowe – usługi dostępne za dodatkową opłatą (cennik usług przedstawiony jest w Serwisie Usługodawcy w zakładce: Ceny i pakiety), które może zamówić Gość przy składaniu rezerwacji lub w trakcie trwania pobytu. Wykupienie Usługi Dodatkowej jest możliwe, pod warunkiem, że wskazana usługa jest w danym momencie dostępna.
 20. Cennik – aktualnie obowiązujący cennik usług, w tym Usług Dodatkowych oferowanych przez Usługodawcę, dostępny w Serwisie w zakładce Ceny i pakiety.
   

 

III. Rodzaj i zakres oferowanych i świadczonych Usług

 1. Usługodawca świadczy usługi hotelarskie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. Nr 133,  poz.  884  z  późn. zm).  Usługi obejmują, szczególności :
  1. wynajem Domków letniskowych, Pokoi Lux, Apartamentów, Pokoi w pensjonacie i Domków kempingowych o różnej konfiguracji i powierzchni;
  2. usługi gastronomiczne;
 2. Ponadto, na życzenie Gościa, Usługodawca świadczy m.in. następujące usługi:
  1. udzielanie informacji związanych z pobytem oraz dojazdem do Ośrodka;
  2. korzystanie ze strefy basenów i saun, zgodnie z regulaminem korzystania z tych obiektów,
  3. korzystanie z placów zabaw zgodnie z regulaminem korzystania z placu zabaw;
  4. korzystanie z sali zabaw zgodnie z regulaminem sali zabaw;
  5. korzystanie z wodnego placu zabaw zgodnie z regulaminem korzystania z wodnego placu zabaw;
  6. korzystanie z kawiarni, bistro oraz restauracji, zgodnie z  regulaminem restauracji;
  7. korzystanie z animacji zgodnie z regulaminem animacji;
  8. korzystanie z dostępnych Usług Dodatkowych;

przy czym Usługodawca zapewnia możliwość skorzystania z wyżej wymienionych usług jedynie w przypadku ich dostępności w Ośrodku.

 1. Przestrzenie ogólnodostępne Ośrodka są monitorowane przy użyciu kamer, celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem. Zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu uregulowane są w punkcie XI.
 2. W przypadku konieczności interwencji przedstawiciela Ośrodka względem Gościa zakłócającego funkcjonowanie Ośrodka Wypoczynkowego, interwencja może zostać zarejestrowana w postaci zapisu dźwiękowego lub wizyjnego, celem ochrony dóbr osobistych i materialnych zarówno Usługodawcy jak i interweniującego przedstawiciela Usługodawcy. Zarejestrowanie interwencji będzie w razie konieczności służyć jako środek dowodowy w celu wykazania rzeczywistego stanu faktycznego. Zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach takiej rejestracji reguluje punkt XI.
 3. Parkingi jak również pozostałe miejsca postojowe na terenie Ośrodka  są niestrzeżone. Gość pozostawia pojazd na terenie Ośrodka na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki komunikacyjne na terenie Ośrodka, uszkodzenia, zniszczenie lub kradzież pojazdu.

 

IV. Rezerwacja Domku lub Apartamentu

 1. Rezerwacja Miejsca noclegowego jest możliwa:
  1. poprzez System rezerwacji Usługodawcy dostępny w Serwisie;
  2. drogą telefoniczną wykorzystując do tego celu numer telefonu Usługodawcy dostępny w Serwisie;
  3. drogą poczty elektronicznej;
  4. osobiście – w recepcji Ośrodka;

przy czym – rezerwacja, niezależnie od sposobu jej dokonania, obejmuje minimum jeden Domek letniskowy, Pokój Lux, Apartament, Pokój w pensjonacie lub Domek kempingowy (nie ma możliwości rezerwacji pojedynczych Miejsc noclegowych).

 1. W przypadku dokonania rezerwacji w inny sposób niż poprzez System rezerwacji, płatność możliwa jest także gotówką, przelewem bankowym lub kartą płatniczą i kredytową. Usługodawca przy płatnościach on–line akceptuje następujące karty płatnicze: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic.
 2. W celu dokonania rezerwacji przez Gościa konieczne jest podanie jego danych osobowych, niezbędnych do realizacji usług (w szczególności takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu), podanie terminu pobytu oraz wskazanie sposobu zapłaty, a także opłacenie w części albo w całości kosztów pobytu – w zależności od wybranej przez Gościa oferty, Regulaminu lub indywidualnych uzgodnień. Gość jest zobowiązany do podawania kompletnych i poprawnych danych, pod rygorem braku dokonania rezerwacji przez Usługodawcę. Rezerwacje utworzone przez Gościa bez podanych danych osobowych lub nieopłacone na etapie zakładania rezerwacji mogą zostać anulowane przez Usługodawcę.
 3. Utworzenie rezerwacji  jest  równoznaczne  z  akceptacją  Regulaminu i  zawarciem z Usługodawcą Umowy.
 4. W celu dokonania rezerwacji należy wpłacić minimum 30% kwoty wartości pobytu. Pozostała kwota 70% musi zostać wpłacona najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia zarezerwowanego pobytu. Wpłata opłaty za pobyt, jak i wcześniejsza wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu. W przypadku niedotrzymania terminów płatności rezerwacja zostanie anulowana przez Usługodawcę.
 5. Gościowi będącemu konsumentem  (w  rozumieniu  art.  221  Kodeksu  cywilnego)  nie przysługuje prawo do odstąpienia  od  umowy o świadczenie usług hotelowych,    o której mowa w ust. 4 (stosownie do art. 38 ust. 1  pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 6. W przypadku woli otrzymania faktury Vat za Usługi świadczone przez Usługodawcę, Gość jest zobowiązany do podania numeru NIP oraz danych nabywcy w momencie dokonywania rezerwacji. Nie podanie numeru NIP podczas składania rezerwacji, skutkuje niemożliwością wystawienia faktury VAT.
 7. W trakcie dokonywania rezerwacji Usługodawca informuje o:
  1. danych dotyczących rezerwacji, zgodnych z informacjami podanymi przez Gościa;
  2. cenie usług;
  3. regulaminie wykupionej oferty;
  4. danych identyfikujących Usługodawcę;
  5. braku prawa do odstąpienia przez Gościa będącego konsumentem (w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego) od umowy o świadczenie usług hotelowych (stosownie do art. 38 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);
 8. Po dokonaniu rezerwacji za pomocą Systemu rezerwacji, drogą poczty elektronicznej,  osobiście lub telefonicznie, Usługodawca  prześle  Gościowi  potwierdzenie  jej  dokonania  wraz  z informacjami, o których mowa w ust. 7 powyżej, na wskazany przez Gościa adres poczty elektronicznej. W przypadku rezerwacji dokonywanej telefonicznie lub osobiście wskazane w ust. 7 informacje zostaną przekazane Gościowi w trakcie dokonywania rezerwacji lub pocztą e-mail na wskazany przez Gościa adres poczty elektronicznej.
 9. Z ważnych przyczyn (w szczególności zagrażających zdrowiu lub życiu Gości, takich jak:  pożar, zalanie, awaria oświetlenia/ogrzewania/sieci wodnej/sieci kanalizacyjnej/ sieci gazowej/wentylacji, przerwa w dostawie mediów) oraz innych - związanych z optymalizacją działalności Ośrodka, Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany zarezerwowanego przez Gościa Domku letniskowego, Pokoju Lux, Apartamentu, Pokoju w pensjonacie lub Domku kempingowego na inny o tym samym lub zbliżonym standardzie. W takim wypadku Gość zrzeka się jakichkolwiek roszczeń względem Usługodawcy.
 10. Dokonanie rezerwacji przez Gościa w którykolwiek sposób opisany w ust.1 jest równoznaczne z akceptacją przez niego Regulaminu.
 11. Usługodawca może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu nie uregulował należnych opłat, rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Usługodawcy lub innych Gości albo szkodę na osobie innych Gości, personelu Usługodawcy lub innych osób przebywających w Ośrodku lub zakłócił pobyt innych Gości lub funkcjonowanie Ośrodka. O realizacji w przyszłości wobec Gościa prawa Usługodawcy do odmowy świadczenia usług, Gość zostanie poinformowany przez personel Usługodawcy.
 12. W przypadku ponownego pobytu w Ośrodku Gościa, który poprzednio naruszył Regulamin, Usługodawca może odmówić przyjęcia Gościa, jak i dalszego świadczenia usług temu Gościowi oraz osobie, która dokonała rezerwacji. Osoby takie są zobowiązane do zastosowania się do żądania Usługodawcy i niezwłocznego opuszczenia terenu Ośrodka. Wobec bezskuteczności żądania, Usługodawca jest uprawniony do powiadomienia właściwych organów celem niezwłocznego usunięcia Gościa.

 

V. Rezygnacja z rezerwacji Domku letniskowego, Pokoju Lux, Apartamentu, Pokoju w pensjonacie lub Domku kempingowego.

 1. Rezygnacja z rezerwacji Domku letniskowego, Pokoju Lux, Apartamentu, Pokoju w pensjonacie lub Domku kempingowego jest możliwa z uwzględnieniem następujących zasad:
  1. w przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie powyżej 30 dni przed deklarowanym dniem rozpoczęcia zarezerwowanego pobytu – Usługodawca zwraca 100% wpłaconego zadatku,
  2. w przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie od 30 do 3 dni przed deklarowanym dniem rozpoczęcia zarezerwowanego pobytu – Usługodawca obciąży Gościa 30 % ceny rezerwacji,
  3. w przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie poniżej 3 dni przed deklarowanym dniem rozpoczęcia zarezerwowanego pobytu – Usługodawca obciąży Gościa100 % ceny rezerwacji,
 2. W przypadku prawidłowo dokonanej rezygnacji, Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia rezygnacji przez Gościa dokona zwrotu całości lub części zapłaty (po potrąceniu kwoty za rezygnację z pobytu, zgodnie z niniejszym Regulaminem), chyba że inaczej stanowiły warunki oferty na podstawie, której rezerwacja została utworzona.
 3. W sytuacjach nadzwyczajnych, niezależnych od Usługodawcy, w szczególności wynikających z siły wyższej, wydania aktu prawnego, decyzji, zarządzenia, postanowienia lub innego rozstrzygnięcia uniemożliwiających korzystanie z Ośrodka w określonym terminie, Usługodawca zastrzega sobie prawo zaproponowania innego terminu rezerwacji w danym roku kalendarzowym, bądź w innym dostępnym terminie - w zależności od dostępności miejsc. Wpłacony przez Gościa zadatek lub inna dokonana płatność zostanie w takim wypadku przypisana do nowej rezerwacji. Zaproponowanie zmiany terminu będzie traktowane jako umożliwienie skorzystania ze świadczonych przez Usługodawcę usług.

 

VI. Funkcjonowanie Ośrodka Wypoczynkowego

 1. Jednostką rozliczeniową w przypadku świadczenia usług noclegowych jest doba hotelowa. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu. Usługodawca może przyspieszyć dobę hotelową  w miarę dostępności Domku letniskowego, Pokoju Lux, Apartamentu, Pokoju w pensjonacie lub Domku kempingowego z obowiązkową dodatkową opłatą. Ostatecznego potwierdzenia ewentualnego przyspieszenia doby hotelowej dokonuje pracownik recepcji lub Dyrektor Ośrodka na wniosek Gościa.
 2. W sytuacji, gdy Gość nie opuści Domku letniskowego, Pokoju Lux, Apartamentu, Pokoju w pensjonacie lub Domku kempingowego po upływie doby hotelowej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa opłatą za pełną dodatkową dobę oraz dochodzenia od Gościa odszkodowania, w tym kosztów związanych z dokonaniem rezerwacji i pobytem kolejnych osób.
 3. W terminie do 30 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu, Gość jest zobowiązany do wpłacenia 70% pozostałej części należności za pobyt na rachunek  bankowy  Usługodawcy  dostępny  w Serwisie. W  przypadku dokonywania rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu, Gość jest zobowiązany  do zapłaty 100% kwoty za pobyt w terminie 7 dni roboczych od momentu dokonania rezerwacji. W przypadku braku wpłat w powyższych terminach Usługodawca upoważniony jest do anulowania rezerwacji.
 4. W przypadku skrócenia pobytu Gość jest obciążany całkowitą kwotą należną Usługodawcy z tytułu dokonanej rezerwacji. Skrócenie pobytu należy zgłosić recepcji.
 5. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim (niewskazanym w treści formularza rejestracyjnego), bez uprzedniego zrealizowania obowiązku meldunkowego u Usługodawcy przez osobę trzecią w recepcji. Osoby, które nie zrealizowały obowiązku meldunkowego mogą przebywać w danym domku, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pracownikowi recepcji, tylko w godzinach od 6:00 do22:00.
 6. Cisza nocna obowiązuje w Ośrodku od godz. 22.00 do godz. 6.00. Usługodawca może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę. Usługodawca może w tym przypadku rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Dodatkowo nieprzestrzeganie ciszy nocnej może skutkować karą pieniężną za każdy Domek letniskowy, Pokój Lux, Apartament, Pokój w pensjonacie lub Domek kempingowy zgłaszający skargę w kwocie 1000 zł. Za zapłatę kary odpowiadają solidarnie osoba dokonująca rezerwacji, osoba dopuszczająca się naruszenia oraz wszyscy pełnoletni  Goście przebywający  w  Domku letniskowym, Pokoju Lux, Apartamencie, Pokoju w pensjonacie lub Domku kempingowym, w którym doszło do naruszenia.
 7. W czasie całego pobytu każdy Gość zobowiązany jest do noszenia dedykowanej opaski magnetycznej wydawanej przez pracowników Recepcji w czasie zameldowania. Pracownicy Recepcji Ośrodka oraz serwisu kelnerskiego mają prawo do weryfikacji wypełniania powyższego obowiązku, a w przypadku braku zastosowania się do niego Gość może zostać obciążony karą pieniężną w kwocie 100 zł za każdy odnotowany przypadek braku realizacji powyższego obowiązku oraz może nie zostać wpuszczony   na jadalnie.
 8. Po Zameldowaniu w Ośrodku Gość powinien zapoznać się z Regulaminem  Ośrodka  dostępnym  w  Domkach letniskowych, Pokojach Lux, Apartamentach, Pokojachw pensjonacie lub Domkach kempingowych,  jak  również  z wyposażeniem ww. obiektów  oraz zachować go w stanie niepogorszonym aż do zakończenia pobytu. W przypadku zauważenia szkód Gość winien niezwłocznie zawiadomić Recepcję Ośrodka. W przypadku braku zgłoszenia w/w informacji i stwierdzeniu usterek przez personel Ośrodka, Gość może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za powstałą szkodę.
 9. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia, zniszczenia powstałe  na skutek jego zachowania lub zachowania podejmowanych przez niego gości a także przez  wszystkie  zwierzęta,  jak   również  za   naruszenie  zasad  bezpieczeństwa, w szczególności poprzez nieuzasadnione wyłączenie systemu przeciwpożarowego. Wartość materialną szkód określa dyrekcja Ośrodka.
 10. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku Wypoczynkowym jest dozwolony jedynie pod opieką osób dorosłych. Pobyt dzieci do lat 13 na placu zabaw i boisku udostępnianym w Ośrodku przez Usługodawcę jest dozwolony pod opieką osoby dorosłej. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 na wodnym placu zabaw oraz w strefie basenów jest dozwolony wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób do lat 18 ponoszą wyłącznie ich opiekunowie.
 11. W przypadku pozostawienia przez Gościa po wymeldowaniu z Domku letniskowego, Pokoju Lux, Apartamentu, Pokoju w pensjonacie lub Domku kempingowego rzeczy ruchomej stanowiącej jego własność, Usługodawca poinformuje właściciela rzeczy drogą poczty elektronicznej wysyłając emaila o zaistniałej sytuacji. W przypadku zgłoszenia przez Gościa zagubienia rzeczy, Usługodawca odeśle rzecz na koszt Gościa (za pobraniem z góry kosztów wysyłki) na wskazany przez niego adres, pod warunkiem, że zagubiona rzecz zostanie odnaleziona przez Usługodawcę i względy bezpieczeństwa nie będą stały temu na przeszkodzie.
 12. Artykuły spożywcze i środki higieny osobistej zostaną zutylizowane/zniszczone.
 13. Gość zobowiązany jest do opłacenia kosztów swojego pobytu oraz wszelkich zamówionych lub wykorzystanych w trakcie pobytu usług i towarów, a także zużycia mediów, najpóźniej przy Wymeldowywaniu się z Ośrodka. W chwili Wymeldowania Gościa ustalane są koszty użytkowania związane z pobytem, to jest koszty wody, kanalizacji, energii  elektrycznej. Koszty te wliczane są do ostatecznej ceny za pobyt. Koszty te ustalane są na podstawie wskazań liczników i z taką dokładnością, na  jaką  pozwala  dokonanie  odczytu  licznikowego, zgodnie z jednostkami i podjednostkami powszechnie stosowanymi w obrocie. Odczyty dokonywane są w chwili Zameldowania i Wymeldowania w Recepcji. Koszty te ustalane są poprzez przyjęcie stawek za poszczególne jednostki mediów stosowanych aktualnie przez ich dostawców (których dane Gość może uzyskać w Recepcji Ośrodka dostępne na stronach dostawców, to jest:

W przypadku nieuregulowania wszystkich należności związanych z pobytem Usługodawca jest uprawniony do obciążenia Gościa za wszelkie zrealizowane na jego rzecz usługi i towary.

 1. Rozliczenie  Kaucji  nastąpi  według  zasad  zgodnych  z  niniejszym  Regulaminem w momencie wymeldowywania Gościa z Ośrodka. W szczególności po stwierdzeniu braku uszkodzeń zajmowanego przez Gościa Domku lub Apartamentu i dokonaniu pełnej zapłaty przez Gościa za wszystkie świadczone przez Usługodawcę usługi, w tym za zużycie mediów. Jeżeli nastąpią przyczyny techniczne, uniemożliwiające w dniu wymeldowywania Gościa rozliczenie ww. kosztów, kaucja zostanie zwrócona najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia pobytu.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Usługodawca może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę. W tym przypadku Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez możliwości dochodzenia przez Gościa roszczeń z tego tytułu.
 3. Palenie tytoniu na terenie obiektu, w którym usytuowany jest domek odbywa się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Za palenie tytoniu w miejscu do tego niewyznaczonym (np. w domku), osoba dokonująca rezerwacji oraz Gość zostaną solidarnie obciążeni karą pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych).  Usługodawca może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
 4. Na terenie Ośrodka nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych, itp.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest w Domkach letniskowych, Pokojach Lux, Apartamentach, Pokojach w pensjonacie lub Domkach kempingowych używanie otwartego ognia np. świeczek oraz urządzeń elektrycznych lub grzejnych nie stanowiących wyposażenia ww. obiektów np. grzałek, żelazek, czajników elektrycznych, nawilżaczy powietrza, przenośnych grzejników. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV, telefonów komórkowych, przenośnych komputerów (laptopów, tabletów).
 6. Zakazuje się prowadzenia na terenie Ośrodka akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 7. Każdorazowo, opuszczając Domek letniskowy, Pokój Lux, Apartament, Pokój w pensjonacie lub Domek kempingowy, Gość ma obowiązek należycie go zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich (w szczególności w czasie nieobecności Gościa w ww. obiektach, okna i drzwi muszą pozostawać zamknięte). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za mienie Gościa lub osób towarzyszących pozostawione na terenie Ośrodka, w szczególności za jego zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie. Gość zobowiązany jest do dbałości zarówno o mienie Usługodawcy, jak i własne.
 8. W wypadku zauważenia pożaru lub innego nagłego zdarzenia, Gość w miarę możliwości powinien zawiadomić o zagrożeniu personel Ośrodka i skierować się  do wyjścia zgodnie z instrukcją wskazującą kierunek ewakuacji. Do czasu przybycia straży pożarnej lub innych służb - odpowiedzialność za ewakuację osób znajdujących się w obiekcie ponosi personel Ośrodka.
 9. Usługodawca nie wyraża zgody na korzystanie w domkach z własnych urządzeń elektrycznych poza tymi udostępnionymi przez Usługodawcę zgodnie z ich przeznaczeniem. Usługodawca nie wyraża zgody na rozpalanie grilli poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, np. fajerwerków.
 10. Na terenie Ośrodka każdy Gość jest zobowiązany do poruszania się z opaską otrzymaną przy Zameldowaniu. Opaskę należy zwrócić w chwili Wymeldowania. Za zgubienie lub zniszczenie opaski  Gość  ponosi  opłatę  w  wysokości  100  zł (słownie: sto zł).
 11. Wszelkie reklamacje dotyczące środków finansowych posiadanych na opaskach, będą rozpatrywane pod warunkiem okazania dowodu wpłaty potwierdzającego zasilenie danej opaski.

 

VII. Opłaty dodatkowe

 1. Od każdego Gościa pobierana jest Opłata Klimatyczna zgodna z uchwałą Rady Gminy Sianów. Wysokość Opłaty Klimatycznej zostanie podana do wiadomości każdego Gościa przy realizacji obowiązku meldunkowego. Opłata Klimatyczna jest pobierana podczas realizowania obowiązku meldunkowego w Holiday Golden Resort.
 2. W chwili wymeldowania Gościa z domku pobierana jest Opłata Dodatkowa, tj. opłata za zużycie wody i kanalizację oraz za zużycie energii elektrycznej, naliczane w okresie pobytu Gościa w wysokości określonej w punkcie VI ppkt. 13. Wysokość stawek określanych przez dostawców mediów może ulec zmianie w trakcie okresu rozliczeniowego - to jest w trakcie trwania usługi i/lub przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego - to jest podczas świadczenia usługi przez Usługodawcę.
 3. W przypadku braku możliwości rozliczenia opłaty związanej ze użyciem wody i kanalizacji oraz energii elektrycznej rozliczenie następuje w trybie ryczałtowym.

 

Ryczałtowe naliczanie opłaty za media:

Opłata dzienna od 1 osoby:
1) Woda – dobowe zużycie wody i kanalizacji przez 1 osobę: – 3 zł
2) Energia elektryczna – dobowe zużycie energii przez 1 osobę: – 1,7 zł

 

VIII. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu spowodowane okolicznościami, na które Usługodawca nie ma wpływu mimo zachowania należytej staranności (w tym siła wyższa), w szczególności powstałymi na skutek braku dostaw prądu lub innych mediów przez ich dostawców, nagłe zjawiska atmosferyczne, działania wojenne lub inne niedające się przewidzieć zdarzenia.
 2. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za szkody, zarówno na mieniu jaki i na osobie Gości lub osób towarzyszących, w tym obejmujące utracone korzyści, poniesione w wyniku korzystania przez Gości z usług Usługodawcy w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie oraz kradzież rzeczy wartościowych Gościa lub osób towarzyszących - wniesionych na teren Ośrodka. Posiadanie rzeczy wartościowych na terenie Ośrodka odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Gościa.

 

IX. Reklamacje/Zgłaszanie Usterek

 1. Gość  ma   prawo  do   złożenia  reklamacji  związanej  z   funkcjonowaniem  Serwisu i wykonywaniem Usług przez Usługodawcę niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni, licząc od dnia jej doręczenia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 30 dni, Usługodawca powiadomi Gościa o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 3. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Usługodawca jest zobowiązany uzasadnić pisemnie przyczyny odmowy.
 4. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu i wykonywaniem Usług przez Usługodawcę, w szczególności dotyczące usterek dostrzeżonych w trakcie pobytu Gościa powinny zostać przez niego niezwłocznie zgłoszone pracownikowi Recepcji Ośrodka, pod rygorem ich nieuwzględnienia przez Usługodawcę w przypadku zgłoszenia reklamacji w późniejszym terminie. Usługodawca zobowiązuje się do zminimalizowania niedogodności lub usunięcia usterek najszybciej jak to będzie możliwe. Po dokonaniu napraw lub usunięciu niedogodności Gość zrzeka się prawa do innej rekompensaty ze strony Usługodawcy. W przypadku wystąpienia  nieprawidłowości,  które  nie  będą  mogły  być  usunięte  w w/w terminie Usługodawca dołoży starań, aby w miarę możliwości zaproponować Gościowi alternatywne rozwiązanie problemu.

 

X. Własność intelektualna Usługodawcy

 1. Zasoby informacyjne i cała pozostała zawartość Serwisu, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki stanowią własność intelektualną Usługodawcy lub podmiotów, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy i są chronione przez polskie oraz międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, w szczególności przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 zpóźn.zm.).
 2. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

XI. Ochrona danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” informuję, że administratorem danych osobowych Gościa oraz osoby dokonującej rezerwacji w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Usługodawca, z którym Gość oraz osoba dokonująca rezerwacji może się skontaktować pisemnie na adres podany w pkt I ust. 1 Regulaminu lub emailem na adres: rezerwacje@holidaygoldenresort.pl

 1. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Gościa (w tym za pomocą monitoringu wizyjnego) oraz osoby dokonującej rezerwacji w celu:
 2. prawidłowego wykonania postanowień  Regulaminu  oraz  zapewnienia porządku i bezpieczeństwa – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu (art. 6 ust. 1b RODO),
 3. windykacyjnym - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1fRODO),
 4. rozpatrywania reklamacji - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, jakim jest obsługa procesu reklamacyjnego (art. 6 ust. 1fRODO),
 5. reklamy produktów i usług – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, jakim jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1fRODO),
 6. archiwizacyjnym - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy jakim jest przeznaczenie wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1fRODO).
 7. Usługodawca może pozyskać dane osobowe Gościa w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu, numerów identyfikacyjnych lub adresu poczty elektronicznej, bezpośrednio od Gościa oraz od osoby dokonującej rezerwacji.
 8. Dane osobowe Gościa będą przechowywane przez okres trwania Umowy, a następnie przez okres 6 pełnych lat kalendarzowych od momentu zakończenia trwania Umowy. Organizator przestaje wcześniej przetwarzać dane w celu marketingu bezpośredniego, jeżeli Gość zgłosi sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
 9. Gość oraz każda inna osoba, której dane dotyczą ma prawo:
  1. Dostępu do podanych w związku z zawarciem Umowy danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. do przenoszenia danych, czyli otrzymania od Usługodawcy przekazanych mu danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu, jeżeli są one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy lub na podstawie zgody. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Gość ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  4. wycofania zgody w każdym czasie, w dowolnej formie, w tym na piśmie na adres podany w pkt I ust. 2 Regulaminu lub e-mailem na adres: rezerwacje@holidaygoldenresort.pl, względnie osobiście w siedzibie Usługodawcy. Ewentualne wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Usługodawca dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Gość  oraz  każda  inna  osoba,  której   dane  dotyczą  ma   prawo  do  wniesienia  w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania  jest  przesłanka  prawnie   uzasadnionego   interesu   Usługodawcy. W szczególności Gościowi oraz ww. osobie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego
 11. Podanie danych osobowych przez Gościa ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem   koniecznym   do   zawarcia   Umowy   oraz   realizacji   wszelkich   usług i postanowień Regulaminu.
 12. Dane osobowe Gościa nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Usługodawcę, w tym profilowaniu.

 

XII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku i zastąpił dotychczasowy.
 2. Regulamin jest dostępny w Serwisie i w Recepcji Ośrodka. Gość jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji/zawarciem umowy z Usługodawcą. Dokonana rezerwacja/zawarcie umowy z Usługodawcą jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Treść Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Gość zostanie poinformowany poprzez informację w Serwisie Usługodawcy. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia w Serwisie.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Gościem zostaje poddane właściwemu dla siedziby Usługodawcy sądowi powszechnemu, o ile jest  to  skuteczne  w  świetle  bezwzględnie  obowiązujących  przepisów   prawa, w szczególności konsumenckiego.
mobile nav bg
Strona główna
Zobacz na mapie

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Holiday Golden Resort S.A., Piwonii 41 , Nowe Bielice, 76-039, Biesiekierz Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane